English version

Köszöntő

ELTE-Soft küldetése, hogy támogassa az Eötvös Loránd Tudományegyetemet abban, hogy az infokommunikációs szoftvertechnológia kutatás vezető hazai oktató-fejlesztő centruma legyen.

Az ELTE-Soft célja, hogy az infokommunikáció területén:

 • hasznosítsa az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több mint háromszáz éve felhalmozott elméleti tudásanyagot tervszerű, szabályozott, a piaci kihívásoknak is megfelelő körülmények között;
 • kiszolgálja a gazdasági és a kormányzati szféra alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési igényeit;
 • megismertesse az egyetemi oktatókat és hallgatókat a valós piaci igényekkel;
 • elméleti területen támogassa a gazdasági és közigazgatási szakembereket;
 • megteremtse a kétirányú szakemberáramlás kedvező és biztonságos feltételeit.

Az elkövetkező években az infokommunikációs iparág egyik fő feladata az egyes tudomány- és fejlesztési területek tudásáramlásának felgyorsításához szükséges eszközök és megoldások magasabb szintű biztosítása, valamint a vizsgálatokhoz és elemzésekhez kapcsolódó közmű jellegű infokommunikációs szolgáltatások térbeli és időbeli kötöttségeinek teljes lebontása lesz. Az IKT fejlődés hatására egyrészt a tudományterületek között további integráció várható, másrészt az adott feladaton együtt dolgozó kutató és fejlesztő munkahelyek fizikai elhelyezkedése tekintetében további decentralizáció fog bekövetkezni.

Az ELTE a hazai egyetemek egyik vezető intézményeként jelentős létszámú oktatógárdával és hallgatóállománnyal rendelkezik, akik folyamatosan bővítik a tudományterületek széles spektrumának művelésében szerzett naprakész ismereteiket és tapasztalataikat. Az ELTE-Softnak, mint az ELTE meghatározó tulajdonában lévő gazdasági társaságnak széleskörű együttműködési lehetősége van a projektek feladatait ellátó teamek szakmai szempontú összeállításánál. Ezért mind a versenyszféra, mind az állam- és közigazgatás legtöbb területén kedvező munkatárs-merítési esélyt tud biztosítani partnereinek.

Informatikai végzettségű munkatársaink, oktatóink és hallgatóink rendelkeznek a világ megismeréséhez, valamint a mind bonyolultabb társadalmi és gazdasági folyamatok elemzéséhez és megértéséhez szükséges tudással és készséggel, mivel képzésük alapja az elméleti és alkalmazott matematika.

Az egyetem szakemberei évtizedek óta részt vesznek ipari és állami kutatásokban, magas fokú szakértelmet és tapasztalatot igénylő fejlesztési feladatok megoldásában. Eddig elvégzett munkáink eredményei beépülnek partnereink piacképes termékeibe. A kutatás-fejlesztésekhez kapcsolódó publikációk színvonala és sokasága is bizonyítja ezeknek az együttműködéseknek a hatékonyságát.

Tevékenységünket gazdasági társasági formában végezzük. Ennek előnye, hogy a kihívásokra gyorsan tudunk reagálni, ugyanakkor ez párosul a társaság nonprofit és közhasznú jellegéből adódóan az egyetem oktatási és szakemberképzési céljainak hosszú távú támogatásával.

Cégtörténet

A társaság stratégiai területe az infokommunikációs kutatás-fejlesztés területén olyan nagy innováció tartalmú feladatok elvégzése, amelyek a természet- és társadalomtudományos alapkutatásra támaszkodva az alkalmazott kutatáson át a műszaki fejlesztéstől a szoftvertermékek fejlesztéséig terjednek.

Az ELTE-Soft szakmai előzménye az ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (IKKK), valamint a GVOP1-3.2.2.-2004-07-0005/3.0 pályázat végrehajtása során keletkezett tudományos és műszaki eredmények.

A társaság sikeresen pályázott „A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése” tárgyában kiírt KMOP2-2008-1.1.2 pályázaton. A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek, felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek3) alakított gazdasági társaságok megerősítését tűzte ki célul. A pályázat 2009. szeptember 1. és 2012. június 30. között teljesült. A projekt költségvetése 940 millió Ft volt, amelyből 470 millió Ft-ot az ipari partnerek és 470 millió Ft-ot az NFÜ4 biztosított. Fenntartási kötelezettség 2015.12.31-ig tart, éves beszámolással.

A társaság működésének első szakasza (2009-2012) pozitívan lezárult, működési feltételeink megerősödtek, forgalmi adataink stabilak. A Társaság eddigi működése során folyamatosan fejleszti a munkaerő állományát, és jelentős létszámú szakembergárdát von be a feladatai teljesítésébe. Állományunkba kerülő munkatársaink mellett jelentős foglalkoztatást biztosítunk az egyetemi kutatócsoportoknak. Ennek egyik haszna, hogy az így megszerzett ismeretek, gyakorlati tapasztalatok az oktatásba is közvetlenül bekerülnek.

A társaság további, középtávú (2013-2015) működtetése során figyelembe vett elsődleges szempontok:

 • Továbbra is a stabil gazdálkodás és a jó szakmai hírnév megtartása az elsődleges követelmény.
 • Tovább kell folytatni a Társaságban meglévő tudás felhalmozását, és ennek a piaci értékesítését.
 • Piaci ismereteink felhasználásával az egyetem támogatása a kutatási eredmények hasznosításában.
 • A társaság nonprofit tevékenységének további erősítése a projektek szakmai eredményeinek az egyetemi oktatásban való fokozottabb bevonását jelenti.

Céginformáció

A cég teljes neve:
ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített neve:
ELTE-Soft Nonprofit Kft.
Alapítás éve:
2008.
A cég fő tevékenysége:
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (közhasznú)
A cég statisztikai számjele:
14560325-7219-572-01
Cégjegyzékszám:
01-09-909409
A cég adószáma:
14560325-2-43
Közösségi adószám:
HU14560325
EU regisztrációs szám (PIC kód):
974810425 (EU register)
A cég pénzforgalmi jelzőszáma (MKB BANK ZRT Budapest):
10300002-10599204-49020014 HUF és 10300002-10599204-49020017 EUR
SWIFT kód:
MKKBHUHB
IBAN:
MKB HU97 1030 0002 1059 9204 4902 0014 HUF és MKB HU26 1030 0002 1059 9204 4882 0017 EUR
Szervezeti tagság:
IVSZ - Informatikai Vállalkozók Szövetsége (2009)
A cég székhelye:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
Ügyvezető:
dr. Gábori László
A cég tagjai:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zrt., CITYLOG Logisztikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., MultiRáció Gazdaság- és Pénzügy-informatikai, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.

Welcome to ELTE-Soft!

The mission of our company, ELTE-Soft is to support University Eötvös Loránd being the national research and training centre in ICT software technologies.

The objective of our company:

 • to utilize the theoretical knowledge accumulated during more than 300 years among circumstances that are planned, coordinated and stand the proof of the market;
 • to serve the needs in applied research and experiment of economic and governmental area;
 • familiarize university trainers and students with the real market needs;
 • support economic and government specialists on the field of theories;
 • realize beneficial and secure conditions for the two-directional flow of experts.

In the forthcoming years the main task of the info-communication industry will be to ensure higher and higher levels of means and solutions for invigorating the flow of knowledge on particular scientific and innovation areas. And also, to dismantle the time and space barriers in the public ICT services. As an effect of the ICT’s development, further integration of scientific fields is expected, and, on the other hand, further decentralization of the research and development workplaces (by means of physical) will come.

The ELTE, who is one of the leading universities of our country, has a notable number of teachers, trainers and students, who are continuously widening their up-to-date knowledge and experiences. The ELTE-Soft, being owned by ELTE, as a business company, has wide opportunity for cooperation in composition of professional project teams. That is why we bring the opportunity to build cooperation in the private sector and also in the governmental/public administration.

Our teammates and co-workers with university degree in informatics have knowledge and expertise in analyzing and understanding of the difficult socio-economic processes, since their foundation for training was theoretical and applied mathematics.

The professional staff of the University has been participated in industrial and public research activities since decades; and also take part in development tasks claiming high level expertise and experience. Results of our finished projects are built in the marketable products of our industrial partners. The vast number of high-level publications also prove the efficiency of our cooperation.

Our activity is unfold in the form of business organization. This holds the advantage of quickly reacting to the market challenges and as we are a non-profit organization, this is paired with support of the long-time objectives of the University, in regards of teaching and training expertise.

Company History

The strategic field of our company is the completion of high-innovative content tasks in ICT research, based on the nature and social sciences’ basic research activities, from applied research to technological development and software developments.

ELTE-Soft has grown out from the Research and Education Centre of Informatics (IKKK) of ELTE University and from the scientific and technological achievements GVOP1-3.2.2.-2004-07-0005/3.0 project. Our company has successfully applied for funding in the KMOP2-2008-1.1.2 call („Development and Strengthening R&D Centres”). This construction has the objective to fund those existing and successful companies formed from the R&D companies, higher educational institutions and non-profit research institutes, and to support coordination with business community. The project ran from September 1th 2009 to June 30th, 2012. The budget was 940 million HUF, from which the industrial partners provided 470 million HUF, and the NFÜ also 470 million HUF. The obligation for maintenance keep up to December 31th, 2015, with yearly financial statements.

The first stage of operation from 2009 to 2012 has been successfully closed, the operational conditions strengthened, turnover stabilized. Out company is continuously developing its working staff, and has employed a notable number of professional co-workers. Beyond professional staff workers, we provide occupation also for university research groups. This provides an advantage for further direct utilization of results and experience in education and training.

Primary considerations on operating the company for the next time interval (2013-2015):

 • Primary requirements are to ensure economic stability and good professional reputation.
 • Continued knowledge-accumulation and market realization of given knowledge.
 • Based on the market cognitions, support for the University in utilization of achievements in research.
 • Further improving non-profit activities in the company: involving professional results in the higher education and training.

Company Information

Full name:
ELTE-Soft Research and Development Non-profit Limited Liability Company
Short name:
ELTE-Soft Non-profit Ltd.
Year of foundation:
2008.
Main activity:
7219 Other, nature and technology, research and development (public utility)
Statistical code:
14560325-7219-572-01
Company number:
01-09-909409
VAT number:
14560325-2-43
Community VAT number:
HU14560325
EU register (PIC code):
974810425
Bank account number (MKB BANK ZRT Budapest):
10300002-10599204-49020014 HUF and 10300002-10599204-49020017 EUR
SWIFT code:
MKKBHUHB
IBAN:
MKB HU97 1030 0002 1059 9204 4902 0014 HUF / MKB HU26 1030 0002 1059 9204 4882 0017 EUR
Membership:
IVSZ - ICT Association of Hungary (Informatikai Vállalkozók Szövetsége)(2009)
Company address:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
Acting manager:
dr. László Gábori
Participants:
Eötvös Loránd University, AITIA INTERNATIONAL Zrt., CITYLOG Logistics Service and Advisory Ltd., MultiRáció Business and Financial Informatics Service and Development Company, NETvisor Informatics and Communication Zrt.